Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby

Poskytované služby

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná v domácím prostředí klienta. Podporuje soběstačnost, aktivní způsob života uživatele, právo na důstojné stáří a snaží se umožnit co nejdelší pobyt v přirozeném prostředí. Služba je poskytována v předem dohodnutém a naplánovaném rozsahu. Pečovatelská služba neposkytuje zdravotnické úkony a jednorázový sezónní úklid.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat osobám, jež spadají do cílové skupiny poskytovatele a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, pomoc a podporu umožňující setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, na který byli doposud zvyklí.

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodu snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o tyto skupiny osob:- Senioři (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) - Chronicky nemocní a osoby se zdravotním postižením (tj. osoby, jimž byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence) - Rodiny, kde se současně narodily tři a více dětí

Cíle

Hlavním cílem služby je poskytovat péči tak, aby byla zachována kvalita, důstojnost, dosavadní styl života a sociální kontakty klienta.

Dílčí cíle:- Spokojený klient- Prostřednictvím poskytované služby naplnit individuální potřeby klienta - Podpořit klienta v udržení si soběstačnosti a sebě obslužnosti co nejdéle- Umožnit klientovi žít co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí, účastnit se společenského dění, být v kontaktu s rodinou, udržovat si či vytvářet nové sociální vazby a vztahy

Metody měření naplňování cílů - Dotazníky – dle potřeby zaměřené na určitou službu, či dotazník na komplexní poskytování pečovatelské služby - Rozhovory – s jednotlivými klienty, rodinnými příslušníky, známými- Supervize- Podněty, nápady samotných pracovníků (v průběhu poskytování služby, na poradách..)

Doba poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba se v Křemži poskytuje ve vymezeném čase od pondělí do pátku, v době od 7.00 do 15:00 hodin v domácnosti uživatele. V okolních osadách je služba poskytována od pondělí do pátku, v době od 8.00 do 15.30 hodin. Čas, četnost a rozsah služeb se sjednává s uživatelem individuálně, vždy podle jeho potřeb a s ohledem na rozsah nabízených služeb a možnosti poskytovatele.

Poskytované služby

Služby: - jsou poskytovány s důrazem na rovný přístup ke klientům - jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů. - jsou poskytovány tak, aby respektovaly potřeby, osobnost jedince a lidská práva, podporovaly individualitu klienta a jeho nezávislost- jsou realizovány na základě efektivního nastavení pracovního procesu příslušných pracovníků.  - jsou poskytované personálem, který se pravidelně vzdělává, účastní se supervizí- se řídí vnitřními pravidly a nařízeními (viz přílohy)Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky pro svobodné uplatnění vlastní vůle uživatele při řešení nepříznivé sociální situace.

Žádost ke stažení níže, ve formátu pdf zde. 

Nabídka služeb a sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Uvedené výše úhrad jsou v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v pl. znění. Úkony s hodinovou sazbou se účtují podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění péče včetně času stráveného docházkou u uživateli. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

V případě zájmu nás kontaktujte